Loading, please wait ...
MESSAGE

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Úvodní informace

Dopravní podnik Ostrava a.s., sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 61974757 (dále také jen „Vydavatel“) poskytuje veřejnou službu v přepravě cestujících, tj. veřejnou dopravu, v rámci integrovaného dopravního systému ODIS, v jím provozovaných dopravních prostředcích městské hromadné dopravy (dále také jen „služba“) a za tímto účelem provozuje jako jednu z možností přístupu k této službě bezkontaktní elektronickou čipovou kartu – ODISku. Za účelem poskytování služeb prostřednictvím ODISky provozuje Vydavatel Kartové centrum, tj. systém přístupu ke službám prostřednictví ODISky (dále také jen „KC“) a Kartovou aplikaci, tj. soubor softwarových, hardwarových, personálních a dalších hmotných a nehmotných prostředků umožňujících využívat prostřednictvím ODISky služby poskytované Vydavatelem.

 1. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem provozování ODISky, tj. za účelem vydání ODISky, správy životního cyklu a využívání služeb ODISky (využívání v rámci KC, využívání služeb kartové aplikace, elektronické peněženky a prodeje jízdních dokladů), uplatňování reklamací z provozování ODISky. Primárním právním základem pro zpracování osobních údajů je splnění smlouvy nebo oprávněný zájem Vydavatele (zejména při obhajobě našich nároků). V případě některých údajů (viz bod 6.) je právním základem jejich zpracování udělený souhlas. V případě, že právní předpis stanoví Vydavateli povinnost uchovávat některé osobní údaje, je právní základ zpracovávání těchto údajů splnění právní povinnosti.

 1. Rozsah, doba a způsob zpracování osobních údajů
 2. a) Osobní ODISka
 3. Povinné

Jméno, příjmení, datum narození a podpis žadatele (v případě žadatele mladšího 15 let a osoby s omezenou svéprávností rovněž zákonného zástupce) jsou zpracovávány po dobu platnosti ODISky. Fotografie žadatele je zpracovávána po dobu maximálně 90 dnů od podání žádosti. V případě udělení souhlasu pak po dobu 2 let od vydání ODISky (viz bod 6.).

 1. Nepovinné

E-mail a adresa pro doručení poštou jsou dobrovolně sdělené údaje za účelem komfortnějšího využívání nabízených služeb. Jsou zpracovávány maximálně po dobu platnosti ODISky. Máte možnost kdykoliv požádat o vymazání těchto údajů. V případě jejich vymazání však může dojít k omezení využívání některých nabízených služeb.

 1. b) Anonymní ODISka
 2. Nepovinné

Jméno, příjmení a adresa pro doručení poštou v případě požadavku žadatele na doručení vydané ODISky poštou. Tyto údaje jsou uchovávány maximálně po dobu 90 dnů od podání žádosti.

 1. c) E-shop ODISky
 2. Povinné

E-mail – pouze v případě, že žadatel si vytvoří uživatelský účet v e-shopu. Vytvoření uživatelského účtu je zcela dobrovolné. Prostřednictvím uživatelského účtu v e-shopu může žadatel lépe spravovat svou ODISku a profily a kupóny na ní nahrané. V případě vytvoření uživatelského účtu v e-shopu je e-mail povinným údajem, který je zpracováván po dobu existence uživatelského účtu. Žadatel je oprávněn kdykoliv požádat o zrušení již vytvořeného uživatelského účtu v e-shopu. Vydavatel může zpracovávat osobní údaje i po delší než uvedenou dobu v případě, stanoví-li tak právní předpisy. Osobní údaje mohou být zpracovávány v listinné i elektronické formě, manuálně či automatizovaně, a to vlastními zaměstnanci Vydavatele nebo subjekty zpracovávající a přijímající osobní údaje.

 1. Subjekty zpracovávající a přijímající osobní údaje

Správcem zpracovávaných osobních údajů je Vydavatel. Osobní údaje mohou být Vydavatelem předávány k dalšímu jejich zpracování společnosti TELMAX s.r.o., sídlem Na Stráni 511, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27481166, společnosti BlackCard s.r.o., sídlem Oborného 299/10, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČ: 26848066, a společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., sídlem Na Hradbách 1440/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 64613895, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. V případě, že v době trvání smluvního vztahu dojde ke změně v subjektech zpracovávajících a přijímajících osobní údaje, bude informace o novém subjektu uvedena na webové adrese www.dpo.cz. Zpracovávané osobní údaje mohou být předávány i jiným subjektům, avšak pouze z důvodu splnění zákonné povinnosti (např. orgánům činným v trestním řízení apod.).

 1. Práva subjektů údajů

Každý Subjekt údajů (žadatel o vydání ODISky, držitel ODISky, zákonný zástupce atd.) má právo zejména na přístup k osobním údajům o něm zpracovávaných, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů). Povinnost Vydavatele, jakožto správce osobních údajů, poskytnout informace Subjektu údajů podle tohoto bodu může být splněna prostřednictvím příslušného zpracovatele.

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na první straně této žádosti má žadatel o vydání ODISky možnost udělit Vydavateli:

 1. a) souhlas se zasíláním marketingových zpráv a nabídek. Udělením tohoto souhlasu (zaškrtnutím políčka „Ano“) žadatel souhlasí s tím, aby Vydavatel na jeho email (pokud jej žadatel uvedl) zasílal marketingové zprávy a nabídky. Tento souhlas je udělen na dobu platnosti vydané ODISky. Žadatel není povinen tento souhlas udělit. Již udělený souhlas je žadatel oprávněn kdykoliv odvolat.
 2. b) souhlas se zpracováváním fotografie v elektronické podobě. Udělením tohoto souhlasu (zaškrtnutím políčka „Ano“) žadatel souhlasí s tím, aby Vydavatel uchovával jeho fotografii doloženou v rámci žádosti po dobu 2 let od vydání ODISky, a to za účelem jejího využití v případě vydání nové ODISky při její ztrátě, zničení, odcizení apod. Smyslem a účelem tohoto uchovávání fotografie žadatele je urychlení a zjednodušení procesu vydání nové ODISky (bez nutnosti opětovného doložení fotografie). Souhlas je udělen na dobu 2 let od vydání ODISky. Žadatel není povinen souhlas udělit. Již udělený souhlas je žadatel oprávněn kdykoliv odvolat.