Loading, please wait ...
MESSAGE
 
JAK ZAKOUPIT DLOUHODOBOU JÍZDENKU

Reklamačí řád ODISky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Podle tohoto reklamačního řádu lze reklamovat závady ODISky vydávaných Dopravním podnikem Ostrava a.s. (dále také jen „Vydavatel“) v průběhu jejich záruční doby.

 

1.2. Reklamaci závady ODISky (dále jen „reklamace“) uplatňuje její Držitel. Držitel do 15 let věku nebo Držitel, u kterého došlo k omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům, musí být při uplatnění reklamace závady ODISky zastoupen svým zákonným zástupcem.

 

1.3. Reklamaci je možno uplatnit na Specializovaném pracovišti, kterým je prodejna jízdních dokladů na adrese: Poděbradova ulice 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

 

1.4. Při uplatnění reklamace je nutné předložit tyto doklady:

  • reklamovanou ODISku,
  • průkaz totožnosti Držitele ODISky, nebo v případě zastoupení zákonným zástupcem resp. zástupcem na základě plné moci průkaz totožnosti zástupce,
  • originál potvrzení o vydání ODISky.

 

1.5. Oprávněný zaměstnanec Vydavatele vyplní s Držitelem příp. jeho zákonným zástupcem, reklamační protokol a vystaví potvrzení o přijetí reklamace.

 

2. ZÁRUČNÍ DOBA A ZPŮSOB REKLAMACE ODISky

2.1. Na funkčnost ODISky je poskytována záruka; záruční doba činí 24 měsíců ode dne převzetí ODISky; podmínkou je správné užívání ODISky, tj. užívání v souladu s platnými Podmínkami vydávání a využívání ODISky pro Dopravní podnik Ostrava a.s.

 

2.2. Záruka se nevztahuje na mechanické, tepelné, magnetické, popř. jiné poškození ODISky způsobené jejím užíváním v rozporu s platnými Podmínkami vydávání a využívání ODISky pro Dopravní podnik Ostrava a.s.

 

2.3. Lhůta k vyřízení reklamace je 30 dnů.

 

2.4. Bude-li reklamace ODISky uznána jako oprávněná, Vydavatel bezplatně vymění reklamovanou ODISku za jinou, a to na základě podání nové Žádosti o vydání ODISky. K vydání nové ODISky je Držitel povinen doložit patřičné podklady (jméno, příjmení, fotografii a datum narození). Pokud Držitel nedoloží patřičné podklady nejpozději do 3 měsíců od uznání reklamace, ztrácí nárok na vyhotovení nové ODISky zdarma.

 

2.5. Nebude-li reklamace ODISky uznána jako oprávněná, Vydavatel vymění reklamovanou ODISku za jinou, a to na základě podání nové Žádosti o vydání ODISky. Poplatky za výměnu (vydání nové) ODISky hradí Držitel (žadatel), a to podle Ceníku. Reklamovaná ODISka je majetkem Vydavatele, kterým je Dopravní podnik Ostrava a.s., a Držiteli se nevrací.

 

2.6. Ve všech případech reklamace vydá Vydavatel Držiteli na dobu reklamace náhradní ODISku, která je zpoplatněna podle Ceníku. Na tuto ODISku převede Vydavatel všechny platné časové jízdenky dlouhodobé Držitele. Držitel je povinen náhradní ODISku vrátit za podmínek uvedených v Podmínkách vydávání a využívání ODISky pro Dopravní podnik Ostrava a.s., v odstavci 7.3. Další vlastnosti a služby systému Kartové aplikace, odst. 7.3.1 Podmínky pro použití náhradní ODISky.

 

2.7. Pokud cestující požaduje náhradu škody z reklamace, musí doložit účelně vynaložené prostředky.

 

3. VYPOŘÁDÁNÍ ZŮSTATKU

V případě řádně uplatněné reklamace ODISky (tj. učiněné v souladu s bodem č. 1.4. tohoto Reklamačního řádu ODISky) má její Držitel právo na vrácení zaplaceného jízdného nebo jeho části zjištěného v systému Kartové aplikace a také vypořádání zůstatku Elektronické peněženky.

 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

4.1. Tento reklamační řád je platný a účinný od 01. 02. 2018.

 

4.2. Reklamační řád je k dispozici na internetových stránkách odiska.dpo.cz.