Podmínky vydávání a využívání ODISky pro Dopravní podnik Ostrava a.s.

 

1.                   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.              DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1.1.1           „Anonymní ODISka“ je bezkontaktní čipová karta, na které není uveden žádný osobní údaj. Anonymní ODISka je vydávána na základě písemné nebo elektronické Žádosti o vydání Anonymní ODISky. Držitel Anonymní ODISky nemůže využívat všechny služby Kartové aplikace. Na anonymní ODISku lze zakoupit pouze přenosnou časovou jízdenku dlouhodobou dle Tarifu ODIS nebo obyčejné jednotlivé jízdné i z EP.

1.1.2           Ceník“ je dokument, ve kterém je uvedena aktuální výše všech cen a poplatků hrazených
na základě těchto Podmínek. Ceník vydává Koordinátor a jeho znění je dostupné v tištěné podobě na všech kontaktních místech a v elektronické podobě na Zákaznickém portálu. 

1.1.3           „Datový prostor“ je část místa na ODISce určená k umístění dat pro Kartovou aplikaci Vydavatele.

1.1.4           „Držitel“ je fyzická nebo právnická osoba, pro kterou je na základě Žádosti o vydání ODISky vydána Osobní ODISka nebo Anonymní ODISka. Jedna fyzická nebo právnická osoba může být současně Držitelem více Osobních nebo Anonymních ODISek. ODISka umožňuje Držiteli využívat služby zpřístupněné prostřednictvím Kartové aplikace. Držitel je povinen řídit se při využívání ODISky těmito Podmínkami.

1.1.5           „ODISka“ je Anonymní, Firemní nebo Osobní. Jde o multifunkční kartu vydanou Vydavatelem (Dopravní podnik Ostrava a.s.). Vlastníkem ODISky je Vydavatel. Pokud se hovoří o ODISce, myslí se tím také původní název e-karta nebo e-karta ODISka.

1.1.6           „Elektronická peněženka (EP)“ je aplikace ve vyhrazeném datovém prostoru ODISky tzv. stav elektronických peněz zaznamenaných v paměti ODISky. Na ODISce lze provádět transakce z EP vázané pouze na danou ODISku. Pomocí EP lze zakoupit jednotlivou elektronickou jízdenku prostřednictvím odbavovacího terminálu. Časovou jízdenku dlouhodobou k dané ODISce, časovou jízdenku krátkodobou nebo poplatek za vystavení nové ODISky lze zakoupit pouze v prodejnách jízdních dokladů. Jiné transakce z EP nejsou možné. Využití EP
u dalších dopravců je popsáno v dokumentu Návod pro využívání ODISky dostupného na https://odiska.dpo.cz

1.1.7           „E-shopová transakce“ je transakce určená k nahrání kreditu EP nebo časové jízdenky dlouhodobé na ODISku na Zákaznickém portálu.

1.1.8           „Firemní ODISka“ – je vydána pouze na základě elektronické Žádosti o vydání ODISky a obchodní společnost nejprve musí provést registraci na Zákaznickém portálu a po úspěšném registrování provést objednávku ODISky. Držitel firemní ODISky se řídí stejnými podmínkami, které jsou stanoveny pro anonymní ODISku. Postup při registraci obchodní společnosti je popsán v dokumentu „Návod pro využívání ODISky“ na https://odiska.dpo.cz v odstavci Co dělat v případě registrace obchodní společnosti“. Vytvořený firemní účet nelze použít pro typ osobní ODISky.

1.1.9            „Kartová aplikace“ je soubor softwarových, hardwarových, personálních a dalších hmotných a nehmotných prostředků umožňující využívat prostřednictvím ODISky služby poskytované Vydavatelem.

1.1.10        „Koordinátor“ je vlastníkem Kartové aplikace a smluvním partnerem Vydavatele ODISky,
je jím společnost Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

1.1.11        „Kartové centrum (KC)“ je systém přístupu ke službám prostřednictvím ODISky. KC je provozováno Vydavatelem.

1.1.12        „Kontaktní místa“ jsou místa určená pro sběr písemných žádostí o vydání ODISky, pro osobní převzetí vyrobených ODISek a vyřizování žádostí o jejich zablokování. Jedná se o prodejny jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava a.s.: Poděbradova ul., Husovo náměstí, Nákupní středisko Venuše, Zábřeh – DK Akord, Poruba vozovna, Nákupní středisko DUHA. Mimo jiné jsou Kontaktní místa (Poděbradova ul., Husovo náměstí, Nákupní středisko Venuše, Vozovna Poruba, Zábřeh – DK Akord a Nákupní středisko DUHA) vybavena tzv. Informačními terminály, které slouží k poskytování informací o ODISce jejich držitelů a nahrání časové jízdenky dlouhodobé zakoupené na Zákaznickém portálu. 

1.1.13        „Návod pro využívání ODISky“ je Koordinátorem ODIS s.r.o. stanovený soubor pravidel pro využívání ODISky v Kartové aplikaci; určuje obsah smluvního vztahu mezi Vydavatelem a Držitelem
o využívání Kartové aplikace.

§  „ODISka“ je Anonymní, Firemní, nebo Osobní e-karta a je jediným vzájemně uznávaným elektronickým platebním prostředkem u všech dopravců zajišťujících integrovanou dopravu Moravskoslezského kraje  ODIS (dále ODIS) v kartovém systému.

K jedné ODISce lze pořídit maximálně čtyři platné časové jízdenky dlouhodobé současně.

Nahrání E-shopové transakce na ODISku na terminálech umístěných ve vozidlech je z technických důvodů garantováno nejdříve po 4 hodinách od jejího provedení (nahrání je automaticky provedeno při odbavení cestujícího). Z tohoto důvodu je platnost časové jízdenky dlouhodobé zakoupené prostřednictvím e-shopu, stejně jako nahrání kreditu do EP, garantována nejdříve po 4 hodinách
od provedení E-shopové transakce. Bez platné časové jízdenky dlouhodobé není ODISka považována za platný jízdní doklad. 

Kontrolu nahrání  e-shopové transakce je možné provést přímo na terminálu zvolením položky „Další volby“ a následně „Info o kartě“.

E-shopovou transakci lze dále samostatně nahrát na všech prodejnách a na Informačních terminálech umístěných na prodejnách jízdních dokladů (Poděbradova ul., Husovo náměstí, Vozovna Poruba, Nákupní středisko Venuše, Nákupní středisko Duha, Zábřeh - DK Akord) a je možné tak učinit nejdříve po 1 hodině od její úhrady. Při zapisování E-shopové transakce je nutné ponechat ODISku ve čtecí zóně terminálu po celou dobu probíhající transakce. Při chybné manipulaci může dojít k předčasnému odtržení ODISky od terminálu a k jejímu případnému poškození. Neúspěšnou E-shopovou transakci reklamuje Držitel u Vydavatele ODISky.

Časovou jízdenku dlouhodobou, kterou si zákazník zakoupí u jiného dopravce než je Dopravní podnik Ostrava a.s. se na Zákaznickém portálu nezobrazí. Možnosti využívání ODISky u dalších dopravců zařazených v ODIS jsou zveřejněny na www.odiska.cz

1.1.14         „Osobní ODISka“ je ODISka, jejímž Držitelem je konkrétní fyzická osoba. Na takovéto ODISce je uvedeno jméno, příjmení, fotografie, popř. datum narození Držitele. Osobní ODISka je nepřenosná, tzn., může s ní cestovat pouze její Držitel.

1.1.15        „Podmínky“ jsou „Podmínky pro vydávání a využívání ODISky“. Stanovují práva a povinnosti Žadatele, Držitele, Vydavatele, Koordinátora a Správce. Podmínky jsou dostupné v tištěné podobě na Kontaktních místech a v elektronické podobě na Webu.

1.1.16        „Potvrzení o vydání ODISky“ je dokument, který je vydáván Držiteli společně s ODISkou. Toto potvrzení slouží pro identifikaci Držitele při ztrátě či odcizení této ODISky. Potvrzení o vydání ODISky má Držitel pečlivě uschovat po celou dobu její platnosti.

1.1.17        „Poučení o ochraně osobních údajů“ je dokument s názvem „Souhlas se zpracováním osobních údajů
a poskytnutí informací a poučení o právech subjektu údajů“ obsahující rozsah, účel a dobu uchovávání osobních údajů.

1.1.18        „Registrace“ je elektronická registrace Držitele ODISky na Webu nutná pro pořízení ODISky a další operace s ODISkou.

1.1.19        „Reklamační řád ODISky“ je Vydavatelem stanovený soubor pravidel pro uplatnění reklamace ODISky. Reklamační řád je dostupný v elektronické podobě na webu.

1.1.20        „Specializované pracoviště“ (jako jediné není plně nahraditelné Zákaznickým portálem ODISky) slouží k provádění nestandardních operací s ODISkou (odblokování nebo zrušení ODISky, řešení reklamací atd.). Specializované pracoviště se nachází v hlavní prodejně jízdních dokladů na adrese: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

1.1.21        „Správce ODISky“ je subjekt zajišťující na základě zvláštní smlouvy s Vydavatelem vydávání ODISky,
nebo správu a provoz Zákaznického portálu, případně další činnosti na základě smlouvy s Vydavatelem.

1.1.22        „Vydavatel“ provozuje Kartovou aplikaci a jejím prostřednictvím umožňuje Držitelům využívání služeb poskytovaných Vydavatelem; vydává ODISky na základě požadavku Žadatele, odpovídá za výdej ODISek, reklamace ODISek a jízdného z nich vydaného.

1.1.23        „Web“ jsou internetové stránky umožňující dálkový přístup k informacím o KC, ODISce a případně Kartové aplikaci a umožňující Držitelům provádění úkonů prostřednictvím dálkového přístupu. Na Webu se též provádí výběr, nákup a platby za služby spojené s MHD. Provoz, obsah a funkce Webu závisí na volném uvážení Provozovatele a Držitel není oprávněn domáhat se provozu, určitého obsahu či určitých funkcí Webu. Web je dostupný na internetové adrese: odiska.dpo.cz

1.1.24        „Webový účet ODISky“ (http://karta.odiska.cz) je internetová aplikace, která umožňuje držitelům ODISky sledovat přehledy jednotlivých jízd, současně jsou jim poskytnuty informace o zůstatku na EP a provedených transakcích u všech dopravců. Zde je rovněž možné vytisknout zjednodušený daňový doklad k časovým jízdenkám dlouhodobým a jednotlivým elektronickým jízdenkám zakoupeným z EP přímo ve vozidlech. Pro využívání tohoto webového účtu ODISky je nutná registrace. Z důvodu nutné ochrany osobních údajů získá držitel registrační údaje ke své ODISce v prodejnách jízdních dokladů DPO. Data v aplikaci mají pouze informativní charakter.

1.1.25         „Zákaznický portál ODISky“ (dále také e-shop) je internetový e-shop doplněný o dodatkové služby Vydavatele Dopravního podniku Ostrava a.s. Registrovaný a přihlášený uživatel tohoto portálu
má možnost plně využít všech jeho služeb jak k objednání nové ODISky, tak k nákupu časové jízdenky dlouhodobé, včetně všech výhod spojených s možností správy více ODISek, možností jejich zablokování, nahlížením do historie vlastních objednávek časových jízdenek dlouhodobých, apod. Neregistrovaný, popř. nepřihlášený uživatel má omezené možnosti využití portálu – především pak pouze k nákupu časové jízdenky dlouhodobé ke konkrétní ODISce. Provozovatelem Zákaznického portálu ODISky je Koordinátor ODIS s.r.o.

1.1.26        „Žadatel“ je fyzická nebo právnická osoba, která podala Žádost o vydání Anonymní, Firemní nebo Osobní ODISky podle těchto Podmínek. Převzetím vydané ODISky se Žadatel stává Držitelem.

2.       POUŽITÍ PODMÍNEK A CENÍKU

Vydávání a využívání ODISky se řídí těmito Podmínkami. Úkony a činnosti s tím spojené
jsou zpoplatněny podle Ceníku a Žadatelé, resp. Držitelé jsou povinni takto stanovené poplatky uhradit. Není-li v konkrétním případě stanoveno jinak, jsou poplatky splatné v okamžiku podání žádosti
o provedení zpoplatněného úkonu nebo činnosti.

 

3.       ODISka

3.1.            ŽÁDOST O VYDÁNÍ ODISky

3.1.1.         Žádost o vydání Anonymní, Firemní, Osobní ODISky. Žádost o vydání ODISky podává Žadatel
na tiskopise uvedeném v článku 7.1 těchto Podmínek nebo jiným způsobem stanoveným Vydavatelem. Žadatel je povinen se před podáním Žádosti o vydání ODISky seznámit s Podmínkami, Ceníkem,
s Návodem pro využívání ODISky  a Poučením o ochraně osobních údajů. Žádost o vydání ODISky může být podána na Kontaktním místě nebo na Webu. Žadatel odpovídá za správnost údajů uvedených
v Žádosti o vydání ODISky, včetně jejích příloh. Žadatel je povinen při podání písemné Žádosti o vydání Osobní ODISky prokázat svoji totožnost (občanským průkazem, cestovním pasem). Pokud Žadatel zažádal
o ODISku s určitým slevovým profilem (dítě, student, důchodce,…), je potřeba, aby doložil příslušné doklady prokazující nárok na slevu dle Tarifu ODIS.

3.1.2.         Žádost o vydání Anonymní, Firemní, Osobní ODISky na Zákaznickém portálu. Žádost o vydání ODISky podává Žadatel vyplněním potřebných údajů v prostředí Zákaznického portálu. Postup jak pořídit ODISku
je popsán v dokumentu Návod pro využívání ODISky dostupném na https://odiska.dpo.cz

3.1.3.         Žádost o vydání Anonymní a Osobní ODISky na kontaktním místě. Žadatel podává žádost vyplněním formuláře „Žádost o vydání ODISky“ a jeho odevzdáním spolu s fotografií (v případě osobní ODISky)
o rozměrech 35 x 45 mm na výšku (barevná fotografie 35 x 45 mm zachycující aktuální podobu Žadatele, dle formátu a zásad pro pořízení fotografie pro občanský průkaz nebo cestovní pas) a úhradou na Kontaktních místech Vydavatele (prodejny jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava a.s.: Poděbradova ul., Husovo náměstí, Nákupní středisko Venuše, Zábřeh – DK Akord, Vozovna Poruba, Nákupní středisko DUHA).
Na přepážce pracovník zkontroluje úplnost údajů na žádosti, nárok na slevu (pokud zákazník požaduje zlevněný profil ODISky) a kvalitu fotografie. Prokázání nároku na slevu lze doložit také při osobním převzetí ODISky
na zvoleném Kontaktním místě. V případě podání žádosti na Kontaktním místě provádí zákazník přihlášení
do e-shopu až po převzetí Potvrzení o vydání ODISky, ve kterém jsou uvedeny údaje pro přihlášení. Formulář žádosti je dostupný ke stažení na webových stránkách Zákaznického portálu ODISky (tento formulář musí být vyplněn ve dvojím vyhotovení) nebo si jej může Žadatel vyzvednout přímo na přepážkách Kontaktních míst. S vyplněnou „Žádostí o vydání ODISky“ je nutné vyplnit a přiložit „Souhlas se zpracováním osobních údajů
a poskytnutí informací a poučení o právech subjektu údajů“. V případě, že v žádosti nebude uvedena e-mailová adresa, Žadatel nezíská možnost informace o vyzvednutí vyrobené ODISky a dále také přístup k ostatním službám.

3.1.4.         Poplatek za vydání ODISky. Poplatek za vydání ODISky hradí Žadatel při podání Žádosti o vydání Anonymní, Firemní nebo Osobní ODISky na Kontaktním místě, nebo na Zákaznickém portálu. Pokud Žadatel zvolil
na Zákaznickém portálu způsob úhrady „bankovní převod“ a svou objednávku neuhradí do 3 pracovních dnů
od objednání, je objednávka stornována a o této skutečnosti je Žadateli e-mailem zaslána informace. Pokud Žadatel zvolil na Zákaznickém portálu způsob úhrady „platební kartou“ a svou objednávku neuhradí
do 24:00 dne zadání objednávky, je objednávka stornována.

3.1.5.         Návrh na uzavření smluvního vztahu o využívání ODISky. Podáním Žádosti o vydání ODISky vyjadřuje Žadatel souhlas s Podmínkami, Ceníkem a podává návrh na uzavření smluvního vztahu
o využívání BČK, jehož obsah se řídí těmito Podmínkami.

3.1.6.         Souhlas se zpracováním osobních údajů a poskytnutí informací a poučení o právech subjektu údajů. Přílohou Žádosti o vydání BČK podle odstavce 3.1.1 těchto Podmínek je souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Žadatelem způsobem uvedeným v článku 7.2.1 těchto Podmínek, který obsahuje též poučení Žadatele a vybrané informace o zpracování osobních údajů v rámci KC. Pokud k Žádosti o vydání ODISky není přiložen Žadatelem podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů, jedná se o neúplnou žádost
a Vydavatel bude postupovat způsobem uvedeným v odstavci 7.1.3 těchto Podmínek.

3.1.7.         Právo nevydat ODISku. Vydavatel je oprávněn nevydat ODISku v případě, že Žadatel nesplní Podmínky, např. nedodá požadované foto, poskytne neúplné údaje. O nevydání ODISky bude Vydavatel Žadatele informovat
e-mailem. Pokud Vydavatel ODISky podle tohoto odstavce Podmínek nevydá, má Žadatel právo na vrácení poplatku, který uhradil za vydání ODISky.

 

3.2.    VYDÁNÍ A PŘEDÁNÍ ODISky

3.2.1.         Vydání ODISky:

a)       Standardním postupem: Obvyklá lhůta pro předání ODISky Žadateli činí 21 dnů ode dne úhrady poplatku za vydání ODISky dle platného ceníku. Uvedená lhůta je pouze orientační. Výdejní Kontaktní místo
pro převzetí ODISky uvede Žadatel v Žádosti o vydání ODISky. Vydavatel je kdykoli po podání Žádosti
o vydání ODISky oprávněn stanovit jako datum pro převzetí ODISky
i pozdější den, než je den uvedený v Žádosti o vydání ODISky. ODISka může být Žadateli předána i před stanoveným datem převzetí ODISky. Za předpokladu, že Žadatel uvedl v Žádosti o vydání ODISky odpovídající kontaktní údaje, může být formou e-mailové zprávy informován o tom, že ODISka
je připravena k převzetí.

b)       Expresním postupem: Žadatel je povinen podat žádost o vydání ODISky a uhradit poplatek dle platného ceníku na kterémkoli Kontaktním místě. Lhůta pro předání ODISky Žadateli činí 3 pracovní dny. Lhůta začíná běžet od prvního dne po dni podání žádosti a úhrady poplatku za vydání ODISky dle platného ceníku. Výdejní místo pro převzetí ODISky je vždy Kontaktní místo. Za předpokladu, že Žadatel uvedl
v Žádosti o vydání ODISky odpovídající kontaktní údaje, může být formou e-mailové zprávy informován
o tom, že ODISka je připravena k převzetí. Vydání ODISky expresním způsobem se nevztahuje
na Anonymní ODISku.

3.2.2.    Předání a převzetí ODISky na Kontaktním místě. ODISka bude Žadateli předána na Kontaktním místě
na základě předložení kopie Žádosti o vydání ODISky a osobního dokladu vydaného příslušným správním úřadem. V případě objednávky ODISky elektronicky a jejím vyzvednutí na Kontaktním místě předloží Žadatel pouze osobní doklad vydaný příslušným správním úřadem. ODISku může vyzvednout pouze Žadatel, nebo jeho zákonný zástupce do 15 let věku. Žadatel může zplnomocnit jinou osobu k vyzvednutí ODISky. Plná moc bude obsahovat jméno a příjmení zplnomocněné osoby, datum narození, číslo osobního dokladu vydaného příslušným správním úřadem (OP, nebo cestovní pas) a dále identifikační údaje zmocnitele (jméno a příjmení, datum narození, místo bydliště, číslo osobního dokladu vydaného příslušným správním úřadem – občanský průkaz nebo cestovní pas). Spolu s ODISkou bude Žadateli předána zalepená obálka obsahující Potvrzení o vydání ODISky, které bude obsahovat jedinečné identifikační číslo ODISky, tzv. IDK. V případě, že ODISka nebyla objednána registrovaným a přihlášeným uživatelem e-shopu, bude potvrzení obsahovat přihlašovací údaje pro možné budoucí použití. Převzetím ODISky se Žadatel stává Držitelem ODISky. Držitel je povinen při převzetí Osobní ODISky zkontrolovat, zda údaje uvedené na Osobní ODISce odpovídají údajům uvedeným v Žádosti o vydání Osobní ODISky. Správnost těchto údajů a skutečnost, že převzal nepoškozenou Anonymní/ /Firemní/ Osobní  ODISku, neporušenou obálku obsahující Potvrzení
o vydání ODISky (osobní data Držitele, identifikační údaje ODISky a přístupové údaje Držitele) a případně další dokumenty vztahující se k předávané ODISce, potvrdí Držitel způsobem uvedeným v článku 7.1 těchto Podmínek nebo jiným způsobem stanoveným Vydavatelem. Pokud je vyrobena ODISka s chybnými údaji (jméno, příjmení, datum narození) a jedná se o chybu ze strany Žadatele, je s takovouto kartou postupováno dle článku 4.6.3 Žadatel dále postupuje dle odstavce 3.1.1, pokud je ODISka vyrobena s chybnými údaji a jedná se
o chybu ze strany Vydavatele, je na náklady Vydavatele vydána nová ODISka.

3.2.3.    Zaslání ODISky poštou. Pokud Žadatel v Žádosti o vydání ODISky označil jako způsob převzetí ODISky doručení poštou, bude mu ODISka zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb jako obyčejná nebo doporučená zásilka do vlastních rukou na korespondenční adresu uvedenou v Žádosti o vydání ODISky. Zaslání  ODISky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb není možné, pokud Žadatel nesplnil všechny Podmínky pro vydání ODISky. Doručení zásilky se řídí obchodními podmínkami provozovatele poštovních služeb Držitel je povinen co nejdříve po převzetí ODISky zkontrolovat, zda údaje uvedené na Osobní ODISce souhlasí s údaji uvedenými v Žádosti o vydání ODISky. Pokud údaje nejsou shodné, je Držitel povinen
do 5 pracovních dnů od převzetí Osobní ODISky uplatnit reklamaci ODISky způsobem uvedeným v článku 4.4 těchto Podmínek. Není-li výslovně uvedeno jinak, předání a převzetí ODISky zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se řídí ostatními ustanoveními těchto Podmínek. V případě nedoručení ODISky provozovatelem poštovních služeb, má žadatel nárok podat reklamaci do 30 dnů od data stanoveného pro doručení ODISky.

3.2.4.    Důsledky nepřevzetí ODISky. Vydavatel je oprávněn ODISku zrušit, pokud si Žadatel ODISku nepřevezme
do 45 kalendářních dnů od data stanoveného pro převzetí ODISky nebo do 45 kalendářních dnů ode dne, kdy byla  ODISka Vydavateli vrácena provozovatelem poštovních služeb jako nedoručená. Nárok Vydavatele
na zaplacení poplatku za vydání ODISky podle odstavce 3.1.4 těchto Podmínek, není nepřevzetím ODISky
ze strany Žadatele a následným zrušením ODISky nijak dotčen.

3.2.5.    Vznik smluvního vztahu o využívání ODISky. Převzetím ODISky dochází ke vzniku smluvního vztahu o využívání ODISky mezi Vydavatelem a Držitelem, jehož obsah se řídí těmito Podmínkami. Převzetím ODISky se pro účely tohoto odstavce Podmínek rozumí její převzetí od Vydavatele, Správce ODISky či jiného subjektu oprávněného k předání ODISky.

3.2.6.    Odstoupení od smlouvy. V souladu s §1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu) nelze od smluvního vztahu o využívání ODISky  odstoupit.

 

4.       VYUŽÍVÁNÍ ODISky

4.1.  VLASTNOSTI ODISky

4.1.1.     Anonymní, Firemní a Osobní  ODISka je vybavena bezkontaktním elektronickým čipem.

4.1.2.    Identifikační číslo ODISky (IDK). Každé ODISce je Vydavatelem, případně pověřeným Správcem ODISky přiděleno jedinečné IDK. Držitel souhlasí s tím, aby IDK ODISky a případně i další číselné identifikátory ODISky byly zpřístupněny Vydavateli, jehož kartovou aplikaci bude Držitel využívat nebo pro jehož kartovou aplikaci byl na ODISce vyhrazen Datový prostor. Dále Držitel souhlasí s tím, aby tyto údaje byly Vydavatelem zpracovávány pro účely a prostředky určenými Vydavatelem, konkrétně pro účely provozu Kartové aplikace
a využívání ODISky v jejím rámci, zajištění interakce mezi Kartovou aplikací a KC, zajištění bezpečnosti
a integrity Kartové aplikace a za účelem využívání služeb zpřístupněných Držiteli prostřednictvím Kartové aplikace. IDK ODISky a případně i další číselné identifikátory budou Vydavateli Správcem ODISky zpřístupňovány po dobu platnosti ODISky.

4.1.3      Data uvedená na ODISce. Údaje na potisku každé ODISky obsahují: identifikační číslo ODISky, čárový kód
a dobu platnosti ODISky. Na osobní ODISce je dále uvedeno jméno, příjmení a fotografie Držitele. U dětí  od 6 let do dovršení 15 let věku a u studentů od 15 let do dovršení 26 let věku je na ODISce uvedeno datum narození.

4.1.4      Platnost ODISky. Doba platnosti ODISky je uvedena na zadní straně ODISky. Platnost ODISky končí vždy k poslednímu dni uvedeného kalendářního měsíce a roku a vydává se na dobu 6 let.

4.1.5      Profil zákazníka. Každá Osobní ODISka obsahuje tzv. profil zákazníka. Dle nastaveného profilu na ODISce je možné zakoupit jízdné určené pro daný profil. Každá Osobní ODISka může obsahovat max. 2 profily. Změnu profilu Osobní ODISky je možné provádět pouze u Vydavatele dané ODISky, a to na vybraných pracovištích Vydavatele. V průběhu platnosti Osobní ODISky se mohou profily měnit na základě získání nebo ztráty nároku na slevu. Po uplynutí platnosti zlevněného profilu může Držitel požádat o jeho prodloužení tím, že doloží doklady dle Tarifu ODIS. V případě, že tyto doklady nedoloží nebo Držitel ztratí nárok na zlevněný profil, mění se profil ODISky na občanský nepřenosný. Při požadavku na změnu nebo prodloužení profilu u Vydavatele je nutné předložit ODISku.

 

4.2      BLOKACE A ODBLOKOVÁNÍ ODISky

4.2.1      Blokace ODISky. Blokací ODISky se rozumí zařazení ODISky na seznam blokovaných ODISek, které nejsou způsobilé pro provedení transakce či zpřístupnění služby v rámci KC jako celku. Zablokování použití ODISky
ve všech odbavovacích zařízeních dopravců, které ODISku uznávají je garantováno do 3 kalendářních dnů
od nahlášení zablokování. Vydavatel ani Správce neodpovídá Držiteli za škodu, která mu vznikla v důsledku blokace ODISky.

4.2.2      Postup Držitele při blokaci ODISky. V případě ztráty či odcizení ODISky anebo z jiných důvodů na straně Držitele, lze aktivní ODISku zablokovat. Zablokování ODISky lze provést na e-shopu nebo na kterékoli prodejně jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava a.s., kde musí Držitel předložit originál Potvrzení o vydání ODISky. Zablokování ODISky na e-shopu se provádí po přihlášení do e-shopu v části „Vaše ODISky“
a kliknutím do pole na konci řádku ODISky, která má být zablokována. Úspěšné zablokování ODISky se projeví změnou zeleného symbolu ve sloupci „Aktivace“ na červený symbol. Zablokování ODISky ve volně přístupné části e-shopu (bez přihlášení) není možné.

4.2.3      Blokace ODISky bez souhlasu Držitele. Vydavatel je oprávněn provést blokaci ODISky i bez souhlasu Držitele, a to pro KC jako celek. Vydavatel provede blokaci ODISky zejména z důvodů nakládání s ODISkou
v rozporu s těmito Podmínkami, zneužití ODISky či podezření ze zneužití ODISky, z provozních, technických či bezpečnostních důvodů nebo z jiných důvodů. O blokaci ODISky  informuje Vydavatel Držitele zasláním oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v Žádosti o vydání ODISky.

4.2.4      Odblokování ODISky. Pro odblokování ODISky je nutná návštěva Specializovaného pracoviště
a předložení ODISky. Odblokování na e-shopu není možné. Za odblokování účtuje Dopravní podnik Ostrava a.s. poplatek dle platného Ceníku. Vydavatel je povinen do 24 hodin od okamžiku, kdy zjistí, že pominuly důvody blokace ODISky, zajistit akceptaci ODISky pro provedení jakékoli operace v rámci KC. Po výše uvedenou dobu nemůže být ODISka používána jako jízdní doklad ve vozidlech DPO. Akceptace použití ODISky ve všech odbavovacích zařízeních ostatních dopravců, které ODISku uznávají je garantováno do 3 pracovních dnů
od provedení odblokování a po výše uvedenou dobu nemůže být ODISka používána jako jízdní doklad.

V případě, že byla zákazníkovi vydána náhradní ODISka, je odblokování původní ODISky možné až po jejím předložení. Odblokování původní ODISky je možné pouze v případě, že byla předložena současně s předložením náhradní ODISky. Odblokování původní ODISky není možné v případě, že bude předložena dodatečně (např.
při nálezu).

Po odblokování ODISky bude zákazníkovi z této původní ODISky vymazána pouze časová jízdenka dlouhodobá, přičemž do garantované doby opětovné akceptace ve všech odbavovacích zařízeních ostatních dopravců (do 3 pracovních dnů) lze nadále využívat náhradní ODISku. Po uplynutí této doby bude zákazníkovi z náhradní
na odblokovanou ODISku převedena časová jízdenka dlouhodobá anebo kredit EP z náhradní ODISky.

Převedení stavu EP ze ztracené ODISky na novou se provádí až po 5 kalendářních dnech od zablokování.

 

 

 

 

 

 

4.3      PRÁVO VYUŽÍVAT SLUŽBY ZPŘÍSTUPNĚNÉ KARTOVOU APLIKACÍ

4.3.1      Služby. Poskytování služeb zpřístupněných prostřednictvím Kartové aplikace se řídí smluvním ujednáním mezi Držitelem a Vydavatelem a obsahem Návodu pro využívání ODISky. Zpřístupnění služeb prostřednictvím Kartové aplikace je podmíněno aktivací ODISky.

 

4.4      REKLAMACE ODISky

4.4.1      Rozsah odpovědnosti za vady. Vydavatel odpovídá za to, že ODISka je v době předání Držiteli funkční a splňuje technické parametry pro využití v rámci KC. Vydavatel nenese žádnou odpovědnost za vady ODISky, které se vyskytnou až po jejím převzetí Držitelem a jež vznikly chybným užíváním ODISky  v rozporu s těmito Podmínkami.

4.4.2      Podmínky uplatnění reklamace. Držitel může vadu ODISky reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby, která činí 24 měsíců ode dne převzetí ODISky; neuplatní-li vadu v uvedené lhůtě, jeho právo z odpovědnosti Vydavatele za vady zanikne.

4.4.3      Způsob uplatnění reklamace. Případné vady ODISky uplatní Držitel vůči Vydavateli způsobem uvedeným v článku 4.4 těchto Podmínek nebo jiným způsobem stanoveným Vydavatelem v Reklamačním řádu ODISky dostupným v elektronické podobě na Webu. Při uplatnění reklamace je Držitel povinen ODISku předložit. Reklamaci lze uplatnit pouze na Specializovaném pracovišti.

4.4.4      Povinnosti Vydavatele při reklamaci. Vydavatel při uplatnění reklamace vystaví Držiteli písemné potvrzení o tom, kdy Držitel reklamaci uplatnil a co je předmětem reklamace. O reklamaci rozhodne Vydavatel pokud možno ihned, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V takovém případě Vydavatel
o posouzení reklamace Držitele informuje zasláním zprávy na kontaktní údaj sdělený Držitelem.

4.4.5      Práva z odpovědnosti za vady. V případě uznané reklamace ODISky má Držitel právo na bezplatné vystavení nové  ODISky postupem podle článku 4.5 těchto Podmínek. V případě neuznané reklamace, vady či poškození ODISky způsobené Držitelem nenese Vydavatel žádnou odpovědnost za škody způsobené Držiteli.

 

4.5      VYSTAVENÍ NOVÉ ODISky

4.5.1      Vystavení nové ODISky. Vystavení nové ODISky provádí Vydavatel na základě žádosti Držitele,
a to zrušením původní ODISky a vydáním nové ODISky, na kterou nahraje data, která byla pro původní ODISku evidována v KC a jsou platná ke dni výměny ODISky.

4.5.2      Žádost o vystavení nové ODISky. Držitel může požádat Vydavatele o vystavení nové
ODISky dle odstavce 4.5.1 v případě neoprávněné reklamace ODISky, podstatného poškození, zničení, ztráty
či odcizení ODISky, v případě změny osobních údajů Držitele uvedených na Osobní ODISku dle odstavce 4.1.3 těchto Podmínek, v případě uplynutí doby platnosti BČK apod. Podstatným poškozením ODISky se rozumí poškození, které má vliv na funkčnost ODISky. Na základě žádosti o vystavení nové ODISky Vydavatel zruší původní ODISku nejpozději do 2 dnů ode dne převzetí nové ODISky Držitelem. Držitel odpovídá za správnost údajů uvedených v žádosti o vystavení nové ODISky.

4.5.3.    Vystavení nové ODISky po skončení doby platnosti původní ODISky. Pro vystavení nové
ODISky se přiměřeně použije část 3 těchto Podmínek.

4.5.4.    Převod stavů z původní na novou ODISku. Po převodu stavů (stav EP a časové jízdenky dlouhodobé) z původní (podmíněno zablokováním) na novou ODISku (např. při ztrátě) bude původní ODISka deaktivována, přičemž nelze tyto stavy opětovně převést zpět, např. při nálezu původní ODISky. Tyto podmínky platí
i v případě, že byla zákazníkovi vydána náhradní ODISka.

Původní ODISka, ke které nebyla vydána náhradní karta, musí být nejpozději 5 kalendářních dnů před podáním žádosti o převedení stavů (stav EP a časové jízdenky dlouhodobé) zablokována a Držitel dokládá potvrzení
o vydání původní ODISky nebo vygenerovaný kód, který se zasílá na e-mail, jenž byl uveden k původní ODISce. Převod stavů (stav EP a časové jízdenky dlouhodobé) je vždy podmíněn stejným typem ODISky. Při výrobě jiného typu ODISky nelze provést převod stavů a Držitel uplatňuje vrácení dle odstavce 7.3.4, 7.3.7 těchto Podmínek.

 

4.6      ZRUŠENÍ ODISky

4.6.1      Zrušení ODISky. Zrušením ODISky se rozumí trvalá a nevratná blokace ODISky pro KC jako celek, kdy ODISka přestává být funkční bez možnosti opětovného použití. Má-li Vydavatel zrušenou ODISku k dispozici, fyzicky ji zničí. Zrušením ODISky zaniká smluvní vztah o využívání ODISky mezi Vydavatelem a Držitelem; uvedené neplatí, pokud je ODISka zrušena z důvodu vydání nové  ODISky podle článku 4.5 těchto Podmínek. Vydavatel neodpovídá Držiteli za škodu, která mu případně vznikne v důsledku zrušení ODISky podle těchto Podmínek,
s výjimkou případů oprávněné reklamace ODISky.

4.6.2      Zrušení ODISky na žádost Držitele. Držitel je oprávněn požádat Vydavatele o zrušení ODISky. Žádost
o zrušení ODISky podává Držitel na Specializovaném pracovišti. Na základě žádosti Držitele
a předložení ODISky Vydavatel ODISku zruší do 2 pracovních dnů ode dne podání žádosti o zrušení ODISky.

4.6.3      Zrušení ODISky v jiných případech. Vydavatel zruší ODISku i bez žádosti Držitele v následujících případech:

a)                   nepřevzetí vydané ODISky v souladu s odstavcem 3.2.4 těchto Podmínek,

b)                  podáním žádosti o výměnu ODISky podle článku 4.5 těchto Podmínek,

c)                   nepřevzetí vydané ODISky ve lhůtě dle odstavce 3.2.4 těchto Podmínek v případě výměny ODISky podle článku 4.5 těchto Podmínek,

d)                  nepřevzetí nálezu ODISky ve lhůtě dle odstavce 7.3.8 těchto Podmínek,

e)                   nevrácení náhradní ODISky dle odstavce 7.3.1.

Vydavatel neodpovídá Držiteli za škodu, která mu vznikne z důvodu nevypořádání pohledávek z jízd bez platného jízdního dokladu v době před zrušením ODISky zrušené podle odstavce č. 4.6.2 a 4.6.3 těchto Podmínek. Dle článku 4.6 zrušením ODISky nevzniká držiteli nárok na vrácení poplatku
za vydání ODISky podle odstavce 3.1.4 těchto Podmínek.

 

5.     PRÁVA A POVINNOSTI DRŽITELE A VYDAVATELE

5.1.  PRÁVA A POVINNOSTI DRŽITELE

5.1.1      Právo využívat ODISku. Držitel je při využívání ODISky povinen postupovat v souladu
s Podmínkami a pokyny Vydavatele uvedenými v uživatelských materiálech předaných Držiteli Vydavatelem nebo na Zákaznickém portálu. Držitel je povinen nesdělovat jiným osobám identifikační číslo ODISky.

5.1.2      Osobní ODISka. Držitel Osobní ODISky nesmí svou Osobní BČK poskytnout k užívání jiným osobám.

5.1.3      Povinnost chránit ODISku. Držitel je povinen chránit ODISku před mechanickým poškozením, elektromagnetickým polem, nečistotami, chemikáliemi, vodou a před působením jakéhokoliv vlivu,
v jehož důsledku by mohlo dojít k porušení záznamu v čipu nebo na těle ODISky. ODISka nesmí být dlouhodobě vystavena vlivům extrémních teplot (pod - 10oC a nad 40oC). Dále není dovoleno ODISku ohýbat, lámat, upravovat její rozměr či jinak povrchově a mechanicky poškozovat. Použití ODISky
je možné i bez jejího vytažení z pouzdra. Držitel je povinen ukládat ODISku na bezpečném místě
a přijmout opatření k zabránění zneužití, poškození, zničení, ztráty nebo odcizení ODISky.

5.1.4      Informační povinnost. V zájmu Držitele je neprodleně informovat Vydavatele o podstatném poškození, zničení, ztrátě či odcizení ODISky; současně je Držitel oprávněn požádat Vydavatele o blokaci ODISky podle odstavce 4.2.2 těchto Podmínek. Držitel je dále oprávněn požádat Vydavatele o vydání nové  ODISky podle článku 4.5 těchto Podmínek nebo o zrušení ODISky podle odstavce 4.6.2 těchto Podmínek. Držitel je povinen Vydavatele ODISky informovat též o změně údajů, které jsou uvedeny na potisku Osobní ODISky; současně je Držitel povinen požádat Vydavatele o vydání nové Osobní ODISky, toto je zpoplatněno podle platného Ceníku podle článku 4.5 těchto Podmínek nebo o zrušení Osobní ODISky podle odstavce 4.6.2 těchto Podmínek. Držitel plní informační povinnost prostřednictvím Kontaktního místa nebo jinými způsoby stanovenými Vydavatelem ODISky.

5.1.5       Povinnost zjišťování informací. Držitel je povinen pravidelně (minimálně jednou měsíčně) sledovat informace a oznámení Vydavatele, která Vydavatel uveřejňuje na Webu a na Kontaktních místech. Za tímto účelem
se Držitel zavazuje navštívit Zákaznický portál nebo Kontaktní místo. 

5.1.6      Kontrolní povinnost na Zákaznickém portálu – Držitel je povinen po celou dobu trvání přepravy
mít u sebe platnou ODISku se zakoupenou platnou časovou jízdenkou dlouhodobou, kterou se při kontrole prokazuje, viz Smluvní přepravní podmínky
www.dpo.cz. Platnou časovou jízdenkou dlouhodobou je myšleno, mít stav objednávky časové jízdenky dlouhodobé ve stavu „zaplacena“, tento stav si Držitel zkontroluje
po přihlášení do Zákaznického portálu v záložce „Vaše objednávky“. Pokud je časová jízdenka dlouhodobá
ve stavu „objednána, stornována“ nelze takovou časovou jízdenku dlouhodobou využívat. Na případnou reklamaci nebude brán zřetel. Další podmínky využívání ODISky jsou na webových stránkách www.odiska.cz

5.1.7      Zacházení s přístupovými údaji Držitele. Držitel je povinen uchovat v tajnosti a nezpřístupnit jiné osobě přístupové údaje Držitele, které mu byly předány spolu s ODISkou podle odstavce 3.2.2 těchto Podmínek; obdobně je Držitel povinen postupovat i u jakýchkoli dalších identifikátorů, které mu byly přiděleny Vydavatelem pro účely autorizace v rámci systému KC. Držitel vždy odpovídá za jakoukoli transakci či úkon, při nichž bude použit identifikační kód Držitele či jiný identifikátor přidělený mu Vydavatelem pro účely autorizace v rámci systému KC.

5.1.8      Omezení nároků Držitele. V případě ztráty, odcizení či zničení Anonymní, Firemní a Osobní ODISky se musí Držitel prokázat originálem potvrzením o vydání ODISky a osobním dokladem vydaným příslušným správním úřadem. Pokud Držitel ztratil toto potvrzení a v žádosti uvedl e-mailovou adresu, tak na kterékoliv prodejně DPO po nahlášení e-mailové adresy bude Držiteli zaslán vygenerovaný kód, který slouží ke komunikaci
se Specializovaným pracovištěm a nahrazuje potvrzení o vydání ODISky. Pokud Držitel ztratil potvrzení
a v žádosti neuvedl e-mailovou adresu, tak Držitel ztrácí nárok na jakékoli další transakce včetně vypořádání časové jízdenky dlouhodobé nebo zůstatku EP na ODISce. Pokud je k jednomu účtu (jedné e-mailové adrese) evidováno více ODISek, ztracenou či odcizenou  ODISku může Držitel zablokovat pouze na e-shopu.
Jedná-li se o dítě do 15 let věku, je nutné doložit rodný list dítěte, popř. jiný doklad umožňující ověření osobních údajů (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz pojištěnce) a osobní doklad vydaný příslušným správním úřadem zákonného zástupce. Zákonný zástupce může zplnomocnit jinou osobu k vyřízení náhradní ODISky. Plná moc musí obsahovat jméno a příjmení zplnomocněné osoby, datum narození, číslo osobního dokladu vydaného příslušným správním úřadem (občanský průkaz nebo cestovní pas) a dále identifikační údaje zmocnitele (jméno
a příjmení, datum narození, místo bydliště, číslo osobního dokladu vydaného příslušným správním úřadem – občanský průkaz nebo cestovní pas).

 

5.2           PRÁVA A POVINNOSTI VYDAVATELE

5.2.1      Situace okamžité reakce. Vydavatel je na základě svého uvážení oprávněn vyhlásit stav situace okamžité reakce. Situace okamžité reakce znamená situaci vzniklou v souvislosti s KC, která může mít závažný dopad
na Vydavatele, Správce BČK nebo jiný subjekt účastnící se systému KC (pro odstranění pochybností platí,
že takovým subjektem není Držitel), zejména ohrožení bezpečnosti či technické integrity systému KC nebo jeho součásti, dat či informací uložených v systému KC, zejména osobních údajů, ohrožení provozuschopnosti
či funkcí systému KC, popřípadě i finančních transakcí a bezpečnosti Kartové aplikace, a která vyžaduje okamžitou reakci Vydavatele, Správce ODISky nebo jiných subjektů pro předejití možné škodě či nehmotné újmě nebo pro jejich minimalizaci. V případě vyhlášení situace okamžité reakce může Vydavatel přijmout opatření potřebná k jejímu vyřešení, zejména může po nezbytnou dobu blokovat ODISku nebo přerušit provoz Kartové aplikace či KC jako celku. Vydavatel neodpovídá Držiteli za škodu, která mu vznikla v důsledku vyhlášení
a následného řešení situace okamžité reakce. Případná práva z přepravní smlouvy o přepravě osob zůstávají tímto nedotčena. Vydavatel informuje Držitele o vyhlášení stavu situace okamžité reakce a přijatých opatřeních prostřednictvím Kontaktních míst nebo jinými způsoby stanovenými Vydavatelem.

5.2.2      Právo Vydavatele provést změnu ODISky. Vydavatel je oprávněn rozhodnout o změně typu ODISky
či jejích technických parametrů a předčasně ukončit platnost ODISky. Vydavatel rozhodnutí uveřejní prostřednictvím Kontaktních míst a Webu. Držitel má v takovém případě právo na bezplatné vystavení nové ODISky za ODISku, která bude odpovídat novému typu ODISky a bude splňovat potřebné technické parametry. Držitel je povinen si před ukončením platnosti ODISky podle tohoto odstavce Podmínek vypořádat své případné pohledávky vůči Vydavateli, tj. podat žádost o vrácení zaplaceného jízdného nebo jeho části zjištěného v systému Kartové aplikace. Vydavatel neodpovídá Držiteli za škodu, která mu vznikne z důvodu nevypořádání pohledávek vůči Vydavateli v době před provedením změny ODISky podle tohoto odstavce Podmínek, pokud tyto pohledávky zaniknou nebo se stanou nevymahatelnými v důsledku změny ODISky.

5.2.3      Změna Podmínek a Ceníku. Vydavatel je oprávněn provést změnu těchto Podmínek nebo Ceníku. O navrhované změně Podmínek nebo Ceníku bude Vydavatel informovat Držitele prostřednictvím Kontaktních míst a Webu. Pokud Držitel s navrhovanou změnou Podmínek nebo Ceníku nesouhlasí, je povinen nejpozději
do 30 dnů po nabytí účinnosti navržené změny příslušnou ODISku vrátit na Specializovaném pracovišti
a Vydavatel provede zrušení ODISky. Před tím, než dojde ke zrušení ODISky je Vydavatel povinen provést vypořádání zůstatků nebo pohledávek související s ODISkou.  Pokud Držitel ODISku nevrátí na určeném místě ve stanovené lhůtě, má se za to, že s navrženou změnou souhlasí a změna se stává pro Držitele závaznou.

5.2.4      Platby a poplatky. Veškeré platby a poplatky uvedené v Ceníku a hrazené Žadatelem nebo Držitelem
na základě těchto Podmínek jsou příjmem Vydavatele.

 

6.     SPRÁVCE ODISky

6.1            ČINNOST SPRÁVCE ODISky

6.1.1      Oprávnění Správce ODISky. Na základě smlouvy uzavřené mezi Vydavatelem a Správcem ODISky je Správce ODISky oprávněn vykonávat určitá práva a plnit určité povinnosti Vydavatele dle těchto Podmínek. Pokud je
v těchto Podmínkách uvedena činnost, právo či povinnost Správce ODISky, rozumí se tím činnost, právo
či povinnost Vydavatele, kterou Správce ODISky vykonává či plní jménem Vydavatele; pro odstranění pochybností platí, že Vydavatel takovou činnost, právo či povinnost může na základě svého uvážení vykonat
či plnit i sám. Pokud je tak výslovně uvedeno v těchto Podmínkách nebo pokud Správce ODISky vykonává jiné činnosti, práva či povinnosti než ty, které jsou v těchto Podmínkách uvedeny jako činnosti, práva či povinnosti Správce ODISky, platí, že tyto činnosti, práva či povinnosti jsou Správcem ODISky vykonávány vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, bez jakýchkoli důsledků pro Vydavatele; uvedené neplatí, pokud Vydavatel Správci ODISky k výkonu takové činnosti, práva či povinnosti udělil písemnou plnou moc nebo jednání Správce ODISky dodatečně písemně schválil.

 

6.2                OSOBA SPRÁVCE ODISky

6.2.1      Oznámení osoby Správce ODISky. Osoba Správce ODISky spolu s kontaktními údaji Správce ODISky je uvedena na Webu. 

6.2.2      Změna osoby Správce ODISky. Vydavatel je oprávněn rozhodnout o změně osoby Správce ODISky. Zamýšlenou změnu osoby Správce ODISky uveřejní Vydavatel prostřednictvím Webu nejméně 14 pracovních dnů předem.

 

7.      OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

7.1    FORMULÁŘE

7.1.1      Formuláře. Úkony podle odstavců 3.1.1 a 3.2.2 těchto Podmínek činí Žadatel nebo Držitel na Kontaktním místě prostřednictvím formuláře vydaného Vydavatelem. Nestanoví-li Vydavatel v konkrétním případě jinak, podávají se formuláře ve dvojím vyhotovení; za druhé vyhotovení se pro tyto účely považuje i kopie formuláře nebo druhý list průpisního formuláře. Formuláře dle tohoto odstavce Podmínek musí být podány úplné; za úplné se považují v případě, že jsou podány v požadovaném počtu vyhotovení, jsou čitelné, jsou pravdivě vyplněny všechny jejich povinné náležitosti, jsou podepsány Žadatelem či Držitelem a splňují další požadavky stanovené pro uvedené úkony Podmínkami.

7.1.2      Zastoupení. Pokud je Žadatel či Držitel fyzickou osobou mladší 15 let, fyzickou osobou, které byla soudem omezena svéprávnost právně jednat, činí úkony uvedené v odstavci 7.1.1 těchto Podmínek jeho zákonný zástupce, který věrohodně prokáže, že je zákonným zástupcem uvedené osoby nebo její opatrovník.

7.1.3      Podání neúplného formuláře. Pokud je formulář podle odstavce 7.1.1 těchto Podmínek podán neúplný, informuje Vydavatel o této skutečnosti Žadatele či Držitele, současně jej vyzve k doplnění formuláře. V případě doplnění formuláře ze strany Žadatele či Držitele se za den podání formuláře považuje den, kdy byl Žadatelem či Držitelem podán formulář v doplněném úplném znění. Nárok Vydavatele na zaplacení manipulačního poplatku uhrazeného v souvislosti s podáním formuláře tím není nijak dotčen.

 

7.2      OSOBNÍ ÚDAJE

7.2.1      Zpracování osobních údajů. Při provozu KC jako celku dochází ze strany Vydavatele jako správce osobních údajů a Správce ODISky jako zpracovatele osobních údajů ke zpracování osobních údajů Žadatelů ODISek
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou vydání a využívání ODISky je souhlas Žadatele se zpracováním jeho osobních údajů udělený Vydavateli pro účely vydání ODISky, vedení jejího životního cyklu a provozu KC jako celku. Podmínkou využívání ODISky v rámci Kartové aplikace je souhlas Žadatele ODISky se zpracováním jeho osobních údajů udělený Vydavateli jako správci osobních údajů pro účely provozu Kartové aplikace. Držitel ODISky souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpřístupněny Správcem ODISky Vydavateli v případě, že to bude nezbytné
pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Vydavatele. Podrobnější informace
o zpracování osobních údajů v rámci KC jsou uvedeny v dokumentu uvedeném v odstavci 3.1.6 těchto Podmínek a na Webu.

7.2.2      Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Žadatel nebo Držitel ODISky je oprávněn odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů prováděném Vydavatelem, a to formou podání žádosti o zrušení ODISky podle odstavce 4.6.2 těchto Podmínek nebo jiným prokazatelným způsobem. V tomto případě Vydavatel provede zrušení  ODISky. Žadatel nebo Držitel nemá nárok na vrácení manipulačního poplatku za podání Žádosti
o vydání ODISky z důvodu odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů podle tohoto odstavce Podmínek.

 

7.3                DALŠÍ VLASTNOSTI A SLUŽBY SYSTÉMU KARTOVÉ APLIKACE

7.3.1           Podmínky pro použití náhradní ODISky. Náhradní ODISka je Držiteli vydána na jeho žádost v případě, kdy nelze použít původní ODISku (blokace, reklamace, apod.). Vydání náhradní ODISky je podmíněno blokací původní ODISky. Žadatel se musí prokázat originálem potvrzením o vydání ODISky dle odstavce 5.1.8 těchto Podmínek. Na náhradní ODISku se dočasně nahrají jeho profily a dosud platné časové jízdenky dlouhodobé.
Na náhradní ODISku nelze přehrát stav EP z původní ODISky. Náhradní ODISka se vydává na dobu 30 kalendářních dnů, během kterých má Držitel možnost zažádat o vystavení nové ODISky. Pokud Držitel náhradní ODISku nevrátí do 60 kalendářních dnů od zapůjčení, bude náhradní ODISka zablokována a v takovém případě náhradní ODISku nelze odblokovat a držitel nemá nárok na vystavení další náhradní ODISky. Při ztrátě, odcizení náhradní ODISky má držitel povinnost tuto skutečnost oznámit na Specializovaném pracovišti, kde se provede zablokování náhradní ODISky a držiteli nebude vystavena další náhradní ODISka a manipulační poplatek nebude navrácen držiteli zpět. Převod časových jízdenek dlouhodobých a nastavení z původní ODISky na náhradní, popř. novou ODISku, přehrání stavů EP z náhradní a původní ODISku na novou ODISku,
nebo přehrání stavu EP z náhradní na původní ODISku, zajišťuje Specializované pracoviště. Zakoupená časová jízdenka dlouhodobá a EP na náhradní ODISce se nezobrazuje v e-shopu. Dopravní podnik Ostrava a.s. účtuje Žadateli manipulační poplatek dle platného Ceníku za vydání náhradní  ODISky. Při vrácení náhradní ODISky je Držiteli tento manipulační poplatek navrácen. Nedojde-li k vrácení náhradní ODISky do 4 měsíců
od zapůjčení, bude náhradní ODISka zrušena dle odstavce 4.6.3. a poplatek za zapůjčení nebude Vydavatelem Držiteli navrácen. Převod stavů (stav EP a časové jízdenky dlouhodobé) je vždy podmíněn stejným typem ODISky. Při výrobě jiného typu ODISky nelze provést převod stavů a Držitel uplatňuje vrácení dle odstavce 7.3.4, 7.3.7 těchto Podmínek.

7.3.2           Vystavení daňového dokladu. V případě platby kartou umožňuje e-shop vystavení zjednodušeného daňového dokladu.  V případě platby bankovním převodem e-shop umožňuje plátcům daně vystavení tzv. běžného daňového dokladu podle smyslu § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to za předpokladu, že Žadatel při registraci v e-shopu uvede potřebné údaje (obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání, daňové identifikační číslo) a potvrdí zatržítkem, že k datu zaplacení je registrován jako plátce daně z přidané hodnoty. V případě, že Žadatel není plátcem daně a platí bankovním převodem, má možnost vytištění faktury, která není daňovým dokladem. Tuto fakturu však Žadatel může použít pro daňovou evidenci, případně pro účetnictví, pokud nakoupenou ODISku nebo časovou jízdenku dlouhodobou používá pro svou ekonomickou činnost (podnikání). Zjednodušený daňový doklad k zakoupenému jízdnému na odbavovacích terminálech DPO je možné vytisknout na webovém účtu ODISky (http://karta.odiska.cz). V případě náhradní ODISky lze na vyžádání tento daňový doklad získat
na Specializovaném pracovišti.

7.3.3           Vrácení žádosti o vydání ODISky Žadateli. Žádost o vydání ODISky se Žadateli nevrací. Žádost o vydání ODISky, a to včetně fotografie bude po uplynutí 30 kalendářních dnů skartována.

7.3.4           Vrácení nevyužitého jízdného. Cestující v městské hromadné dopravě má právo na vrácení zaplaceného jízdného za nevyužitou nebo jen částečně využitou časovou jízdenku dlouhodobou, viz Tarif pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s. Uplatnění práva na vrácení jízdného z pozůstalosti je promlčeno po uplynutí doby 3 let od okamžiku, kdy se oprávněný (dědic) o nároku dozvěděl (za datum zjištění nároku oprávněným se považuje uložení časové jízdenky dlouhodobé do úschovy). Do uplynutí doby 3 let od uložení časové jízdenky dlouhodobé do úschovy oprávněným lze žádat vrácení příslušné částky jízdného z časové jízdenky dlouhodobé, viz  Tarif pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s.

7.3.5           Reklamace - oprava časové jízdenky dlouhodobé. Reklamovat lze pouze časovou jízdenku dlouhodobou zakoupenou u dopravce DPO nebo na Zákaznickém portálu ODISky. Změnu data platnosti časové jízdenky dlouhodobé „od“ je možné uplatnit pouze v tom případě, kdy časová jízdenka dlouhodobá ještě nenabyla platnost. V případě časové jízdenky dlouhodobé zakoupené v prodejně jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava a.s. lze provést změnu data platnosti „od“ pouze na prodejně jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava a.s. V případě časové jízdenky dlouhodobé zakoupené na Zákaznickém portálu ODISky lze provést změnu data platnosti „od“ tak, že bude časová jízdenka dlouhodobá stornována na Specializovaném pracovišti a zákazníkovi bude vráceno jízdné v plné výši, a to dle podmínek uvedených v kap. II.7, bodě h) Tarifu
pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s. Zákazník si může zakoupit novou časovou jízdenku dlouhodobou v prodejně jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava a.s. nebo na Zákaznickém portálu ODISky. Změna data platnosti „od“ časové jízdenky dlouhodobé není zatížena manipulačním poplatkem ve výši 100 Kč. Jiné změny u již vystavené časové jízdenky dlouhodobé nejsou možné a je nutné uplatnit vrácení jízdného.

7.3.6           Reklamace – výše jízdného. Výši zaplaceného jízdného za jednotlivou elektronickou jízdenku může držitel ODISky reklamovat, v případě, že je vydavatelem DPO, na Specializovaném pracovišti, nebo na webovém formuláři „Chybné elektronické odbavení“ na www.dpo.cz nejdříve po uplynutí 24 hodin. Reklamaci je cestující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců ode dne poskytnutí služby, a to
u dopravce, u kterého byla jízdenka pořízena.

7.3.7           Způsob vrácení peněz z EP. Minimální vklad na EP je 100,- Kč. Maximální hodnota uložených peněz na EP je 3 000,- Kč. Vrácení peněz z EP je možné tehdy, pokud na ODISce bude zůstatek větší, než činí poplatek za vrácení peněz z EP podle Ceníku. Vyplacení zůstatku z EP je možné až po 5 kalendářních dnech ode dne podání žádosti o vyplacení. Vrácení peněz z EP může Držitel uplatnit pouze na Specializovaném pracovišti. Uplatnění práva na vrácení peněz z EP z pozůstalosti je promlčeno po uplynutí doby 3 let od okamžiku, kdy se oprávněný (dědic) o nároku dozvěděl. Do uplynutí doby 3 let od zjištění nároku oprávněným lze žádat vrácení peněz z EP. Vrácení peněz z EP z pozůstalosti bude provedeno na základě notářského rozhodnutí, a to až po 5 kalendářních dnech ode dne podání žádosti o vyplacení.

Peněžní částku je možné vyplatit pouze cestujícímu – Držiteli ODISky. Cestující, který nemůže uplatnit vrácení stavu EP osobně, má možnost zplnomocnit jinou osobu k převzetí finanční hotovosti za vrácení stavu EP.
Na úředně ověřené plné moci bude uvedeno jméno a příjmení zplnomocněné osoby, datum narození, číslo osobního dokladu vydaného příslušným správním úřadem (občanský průkaz nebo cestovní pas), a dále identifikační údaje zmocnitele (jméno a příjmení, datum narození, místo bydliště, číslo osobního dokladu vydaného příslušným správním úřadem – občanský průkaz nebo cestovní pas).

7.3.8           Nález ODISky. Držitel ODISky je informován o nálezu ODISky jejím Vydavatelem (DPO) na e-mailovou adresu, která je k ODISce evidována. Pokud neuvedl v žádosti e-mailovou adresu, musí se Držitel o nálezu informovat na Specializovaném pracovišti. Nepřevezme-li si Držitel ODISku do 90 kalendářních dnů od data informování, je Vydavatel oprávněn ODISku zrušit dle článku 4.6 těchto Podmínek. Pokud je již převeden zůstatek ze ztracené ODISky na novou ODISku, nález bude zrušen dle odstavce 4.6.1.

7.3.9           Registrace k webovému účtu ODISky. Při využívání služeb tohoto webového účtu je nutné se registrovat. Z důvodu nutné ochrany osobních údajů získá Držitel registrační údaje ke své ODISce v prodejnách jízdních dokladů DPO.

7.3.10        Sloučení účtů k ODISce. Zákazník má možnost na Specializovaném pracovišti požádat o sloučení
nebo navázaní účtu ke své ODISce vedeném na e-shopu. O sloučení žádá pouze Držitel ODISky.

7.3.11        Podmínky po skončení platnosti ODISky.  Jízdním dokladem je platná ODISka s platnou časovou jízdenkou dlouhodobou. Časová jízdenka dlouhodobá, jejíž platnost přesahuje platnost ODISky, je možné zakoupit
na jakékoli prodejně jízdních dokladů Vydavatele a na Zákaznickém portálu ODISky. Držitel si musí v dostatečném časovém předstihu zažádat o novou ODISku. Při výměně neplatné ODISky za navazující ODISku bude přehrána časová jízdenka dlouhodobá i stav EP na novou ODISku na jakékoli prodejně jízdních dokladů Vydavatele. Původní neplatná ODISka bude zrušena Vydavatelem. Pokud Držitel původní ODISku nepředloží, převedení časové jízdenky dlouhodobé a stavu EP nebude možné. Po skončení platnosti ODISky již není možné tuto dále využívat. Převod stavů (stav EP a časové jízdenky dlouhodobé) je vždy podmíněn stejným typem ODISky. Při výrobě jiného typu ODISky nelze provést převod stavů a Držitel uplatňuje vrácení dle odstavce 7.3.4, 7.3.7 těchto Podmínek. Pokud si Držitel nezažádá o novou ODISku, nemá nárok na zapůjčení náhradní ODISky po dobu, než je cestujícímu vyřízena nová ODISka.

 

 

8.     ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU O VYUŽÍVÁNÍ ODISky

8.1.          DŮVODY ZÁNIKU SMLUVNÍHO VZTAHU O VYUŽÍVÁNÍ ODISky

8.1.1.         Uplynutím doby. Smluvní vztah o využívání ODISky mezi Vydavatelem a Držitelem zaniká uplynutím doby platnosti ODISky, pokud není Držitelem zažádáno o vystavení nové ODISky. Po uplynutí doby platnosti ODISky nebude Vydavatelem Držiteli vystavená náhradní ODISka podle článku 7.3.1.

8.1.2.         Zrušením ODISky. Smluvní vztah o využívání ODISky mezi Vydavatelem a Držitelem zaniká v důsledku zrušení ODISky dle článku 4.6 těchto Podmínek. Uvedené neplatí, pokud je ODISka zrušena z důvodu vystavení nové  ODISky podle článku 4.5 těchto Podmínek.

Tyto podmínky nabývají účinnost dne 01. 09. 2018.